Varanasi

Bodhgaya & Sarnath Orase budiste

Agra Taj Mahal

Auroville

Tiruvanamalai

Isha Yoga Center Ashram